Παν/μιο Ιωαννίνων

 

Ιωάννινα, 12/03/2015

 

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

«Ευαισθητοποίηση των μαθητών για θέματα ρατσισμού»

 Σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος 2013 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και πιο συγκεκριμένα στη Δράση 1.2/13: Ευαισθητοποίηση κοινωνίας υποδοχής σε θέματα που άπτονται της ένταξης των μεταναστών-ενδυνάμωση των νομίμως διαμενόντων π.τ.χ. ανατέθηκε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με επιστημονικά υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Π.Τ.Δ.Ε. κ Γεώργιο Νικολάου η υλοποίηση του έργου 1.2.β/13: Ευαισθητοποίηση των μαθητών για θέματα ρατσισμού.

 

 

Το συγκεκριμένο έργο, στοχεύει στα παρακάτω:

 

Την ευαισθητοποίηση των μαθητών στο φαινόμενο του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των διακρίσεων.

  • Την καταπολέμηση των αρνητικών στερεοτύπων, των προκαταλήψεων και των στάσεων απέναντι στην διαφορετικότητα.

  • Την αμοιβαία αποδοχή των μαθητών γηγενών και αλλοδαπών και την προώθηση της ένταξής τους ως αμφίδρομης διαδικασίας μεταξύ των μεταναστών και της κοινωνίας υποδοχής.

  • Την εκμάθηση της υγιούς αντιμετώπισης μέσω επιχειρημάτων, στάσεων και δράσης των φαινομένων αυτών στο κοινωνικό σύνολο.

 Με βάση την παραπάνω στοχοθεσία, το Έργο θα υλοποιηθεί μέσω βιωματικών, παιδαγωγικών παρεμβάσεων σε σχολικές μονάδες, 10 της Πρωτοβάθμιας και 10 της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (εντός του σχολικού χώρου), οι οποίες συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό μαθητών, προερχόμενων από Τρίτες Χώρες (μη ενταγμένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση) και βρίσκονται σε μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. Οι παρεμβάσεις αυτές θα χρησιμοποιήσουν ως μέσο μη παραδοσιακές μεθόδους επικοινωνίας ? και ιδιαίτερα διαπολιτισμικής επικοινωνίας ? οι οποίες είναι περισσότερο ελκυστικές και μπορούν να αποφορτίζουν το τεταμένο σχολικό κλίμα. Οι δραστηριότητες αυτές γίνονται συνήθως αποδεκτές με ενθουσιασμό από τους μαθητές και έχει αποδειχθεί ότι ενδυναμώνουν την επικοινωνία μεταξύ τους, αίροντας σε μεγάλο βαθμό στερεότυπα και προκαταλήψεις. Ταυτόχρονα, βοηθούν στην εκπαίδευση των συναισθημάτων, που είναι βασικό ζητούμενο στο σύγχρονο σχολείο.

 Τέτοιες παρεμβάσεις ? δραστηριότητες μπορούν να βασίζονται στο θεατρικό παιχνίδι, την καλλιτεχνική έκφραση, τη ρητορική και την ανάπτυξη επιχειρηματολογίας, καθώς και στη σχολική διαμεσολάβηση, με ταυτόχρονη ανάπτυξη της ενσυναίσθησης και γενικότερα την εκπαίδευση των συναισθημάτων των μαθητών.

 Οι δραστηριότητες θα σχεδιαστούν από ειδικούς παιδαγωγούς, ψυχολόγους και θεατροπαιδαγωγούς και θα απευθύνονται στις αντίστοιχες ηλικίες των μαθητών, ανάλογα με την εκπαιδευτική βαθμίδα και την τάξη τους. Ο σχεδιασμός θα περιλαμβάνει και τη δημιουργία του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού ενώ η εφαρμογή των δραστηριοτήτων θα γίνει μέσα στο σχολικό χώρο.

 

Επισημαίνεται ότι η επιλογή των σχολείων εφαρμογής των δραστηριοτήτων θα βασιστεί στην ποσόστωση των αλλοδαπών μαθητών από χώρες μη ενταγμένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να δηλώσετε το συνολικό αριθμό των μαθητών αλλά και τον αριθμό των αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν στα σχολεία σας. Δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να υποβάλετε στο mailermede@cc.uoi.gr ή στα τηλέφωνα 26510 05883/05878 καθημερινά 9:30-14:30 και μέχρι τις 03/04/2015.