Τομέας Δομικών Έργων

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

(ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)

Ο απόφοιτος του τομεά Δομικών Έργων μπορεί να εργαστεί ως:
- τεχνίτης εργοδηγός σε έργα πολιτικού μηχανικού
- ελεγκτής ποιοτικού ελέγχου κατασκευών
- εκτιμητής κόστους
- σχεδιαστής

Θα είναι σε θέση επίσης να:
- σχεδιάζει αρχιτεκτονικά σχέδια καθώς και αναπτύγματα οπλισμών φερόντων στοιχείων ενός κτιρίου
- χρησιμοποιεί τα όργανα της τοπογραφίας για εμβαδομέτρηση και αποτύπωση ενός οικοπέδου- περιοχής
- εξοικειωθεί με την κατασκευή ξυλότυπων και τοποθέτηση σιδηριού οπλισμού στα φέροντα στοιχεία της κατασκευής
- εκτελεί προμετρήσεις και επιμετρήσεις υλικών και εργασιών για τον προϋπολογισμό του έργου
- γνωρίζει τα δικαιολογητικά και τη σύνταξή τους για την έκδοση μίας οικοδομικής άδειας
- σχεδάζει μέσω Η/Υ αρχιτεκτονικά σχέδια
- πραγματοποιεί τη μελέτη και εγκατάσταση παροχής δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης